2013 Ele Mele Kismeti

2013  I  ELE MELE KISMETI
Lieder von Liebe, Lust und Leiden­schaft
Frau­en­gesän­ge aus Geor­gi­en, Arme­ni­en, Itali­en, Alba­ni­en, Bulga­ri­en, Bosni­en und anders­wo
mit den Sing­frau­en Berlin
Nancy Laufer, Akkor­de­on
Jürgen Kupke, Klari­net­te
Fran­zis­ka Welti und Katha­ri­na Gade, Leitung

Gast: Tamar Buad­ze, Geor­gi­en
Heilig-Kreuz-Kirche, Berlin


Foto­ga­le­rie: